Sluiten Inloggen
E-mail (*) Wachtwoord (*) Wachtwoord vergeten?

Nog geen klant? Maak een nieuwe account
Menu
— nl— fr— en
Terms & Conditions

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle relaties tussen: de onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba enerzijds en haar internetklanten (hierna « de klant » genoemd) anderzijds.

Door te klikken op de knop « Ik aanvaard de algemene voorwaarden » bevestigt de klant voorafgaand aan elke transactie kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en deze te aanvaarden.

1/ Bijzondere verkoopsvoorwaarden

De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

2/ Bestelling

De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het icoon « Koop nu ». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met alle onderdelen die de klant bevestigt door te klikken op de knop « Ik aanvaard de algemene voorwaarden » gevolgd door de knop « Naar de kassa» aan te klikken.

De systemen van “Grinderworks”, Cadim bvba voor automatische transactieregistratie gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

3/ Bevestiging van de bestelling

“Grinderworks”, Cadim bvba bevestigt de klant dat zijn bestelling aanvaard werd, naar keuze met één van de volgende middelen: elektronische post (e-mail), fax of gewone post. De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door de onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba .

“Grinderworks”, Cadim bvba behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, inzonderheid als gevolg van de bevoorrading van producten, een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten probleem met de uit te voeren levering. “Grinderworks”, Cadim bvba zal de klant daarvan met in kennis te stellen met de middelen naar zijn keuze.

Het is de klant uitsluitend toegestaan een nieuwe bestelling te plaatsen nadat hij de voor zijn vorige bestellingen verschuldigde bedragen op regelmatige wijze heeft betaald. Hetzelfde geldt voor de eigendomsoverdracht van de koopwaar die pas dan is voltooid nadat de onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba de door de klant verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

4/ Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden

Indien vereist dient de klant bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld. “Grinderworks”, Cadim bvba behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om de producten op het door de klant aangegeven adres te leveren. “Grinderworks”,

5/ Leveringstermijnen

De levertermijn is gewoonlijk binnen 7 werkdagen. Als een artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten en bevestigen wij u de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum, of stellen wij u een gelijkwaardig vervangingsproduct voor. De levering wordt uitgevoerd voor risico van de ontvanger.

6/ Expeditiepartner

De leveringen worden uitgevoerd door DPD tijdens de normale kantooruren. U dient het expeditieadres zodanig te kiezen dat iemand het pakket in ontvangst kan nemen.

7/ Leveringskosten en beschikbaarstelling van bestellingen

De leveringskosten bedragen 10,00 € all-in voor elk winkelwagentje Door bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe de door de bezorger voorgelegde afpuntlijst te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerking kan vermelden. Door de afpuntlijst te ondertekenen bevestigt de klant het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de klant beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen ten hoogste drie dagen een klacht indienen bij de dienst Klantenrelaties per e-mail of per post.

Alle voorvallen, zoals overmacht, ramp of onheil, staking, bestuurlijke beslissing of onderbreking van het vervoer, waardoor de uitvoering van de bevoorrading vertraging oploopt, verhinderd of onbetaalbaar wordt, strekken bij uitdrukkelijke overeenkomst tot beding van opschorting of tenietgaan van de verplichtingen van de onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba , zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding indien het voorval langer duurt dan vijftien dagen. In dit hypothetische geval wordt de klant integraal en automatisch bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem geplaatste bestelling.

De onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba stelt de klant dezelfde dag nog en met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens te herroepen door per post of per e-mail te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving.

Indien de koopwaar niet aan de klant afgeleverd kan worden door diens schuld of toedoen, behoudt de onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba zich het recht voor om de klant een forfaitaire bijdrage in de voorbereidingskosten aan te rekenen ten belope van 15 € all-in.

8/ Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door “Grinderworks”, Cadim bvba verstuurde bevestiging van de bestelling. De producten en diensten worden betaald per kredietkaart op een beveiligde website op de server van onze provider. De kredietkaart van de klant wordt gedebiteerd in euro twee dagen na aanvaarding van de bestelling door “Grinderworks”, Cadim bvba . “Grinderworks”, Cadim bvba behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald.

9/ Productinformatie

De foto’s ter illustratie van de producten alsook de begeleidende tekst van deze foto’s gelden uitsluitend ter informatie. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. De kleur en/of hout tekening van de in de online shop afgebeelde producten kan afwijken van de daadwerkelijke kleur of hout tekening van het geleverde product. In het geval van in hout vervaardigde producten aanvaard de klant expliciet dat het hier om een natuurproduct gaat waarbij variaties op , en afwijkingen van de voorgestelde producten natuurlijk en aanvaardbaar zijn .

10/ Betalingsvoorwaarden

Het (de) bestelde product(en) wordt (worden) geleverd als tegenprestatie voor uw betaling via een van de wegen aangeboden in de online webshop van Grinderworks

11/ Privacybescherming

“Grinderworks”, Cadim bvba is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden).

12/ Vereiste informatie

Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.grinderworks.com stemt u in met het gebruik door de onderneming “Grinderworks”, Cadim bvba van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

13/ Bescherming van persoonsgegevens

Alle gegevens die u ons meedeelt worden bewaard in onze database maar nooit gedeeld met derden. Wachtwoorden worden enkel versleuteld opgeslagen.

14/ Waarborg

De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze producten worden met de grootst mogelijke zorg ontworpen en vervaardigd. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling in tegenspraak met onze gebruiksaanwijzingen. De koper dient de geëigende instructies en aanbevelingen te raadplegen die vermeld staan in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing.

15/ Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (“GRINDERWORKS” Cadim bvba Hundelgemsesteenweg 80 9890 Gavere-Baaigem België info@grinderworks.com), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 den nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, naar ons of aan ons (GRINDERWORKS Cadim bvba Hundelgemsesteenweg 80 9890 Gavere-Baaigem België ) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

16/ Intellectuele eigendom

Door zich aan te melden op de website die werd ontwikkeld door “Grinderworks”, Cadim bvba, houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij “Grinderworks”, Cadim bvba hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

17/ Ons contacteren

Als u vragen hebt over producten van GRINDERWORKS hoe u die moet onderhouden of welke andere vragen dan ook over uw bestelling:

GRINDERWORKS

Cadim bvba

Stapelplein 53

9000 Gent

België

E-mail : info@grinderworks.com

read it
know it